กรมธรรม์ แบบที่ 1

ระยะเวลาคุ้มครอง ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท
จำนวนปีที่ส่งเบี้ย ปี
ส่งเบี้ยปีละ บาท
คุ้มครองเสียชีวิต บาท
ครบกำหนดรับเงินคืน % ของวงเงินเอาประกัน
รับผลตอบแทน นับจากปีที่ ของการประกัน จำนวน % ของวงเงินเอาประกัน
รับเงินปันผล / บำนาญ นับจากปีที่ ของการประกัน จำนวน % ของวงเงินเอาประกัน
วงเงินคุ้มครอง
0.00
% เบี้ยรายปี
ผลตอบแทน (IRR)
0.00
% เบี้ยรายปี

กรมธรรม์ แบบที่ 2

ระยะเวลาคุ้มครอง ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย บาท
จำนวนปีที่ส่งเบี้ย ปี
ส่งเบี้ยปีละ บาท
คุ้มครองเสียชีวิต บาท
ครบกำหนดรับเงินคืน % ของวงเงินเอาประกัน
รับผลตอบแทน นับจากปีที่ ของการประกัน จำนวน % ของวงเงินเอาประกัน
รับเงินปันผล / บำนาญ นับจากปีที่ ของการประกัน จำนวน % ของวงเงินเอาประกัน
วงเงินคุ้มครอง
0.00
% เบี้ยรายปี
ผลตอบแทน (IRR)
0.00
% เบี้ยรายปี
เปรียบเทียบ

การตัดสินใจ

หากต้องการทีจะประกันเพื่อการคุ้มครอง และต้องการให้ได้วงเงินสูงๆ กรณี อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ให้เลือก กรมธรรม์ ที่ มี % การคุ้มครองสูงๆ