วางแผนการเงินสำหรับการเรียนต่อ

คุณมีเวลาเตรียมตัวและเก็บเงิน กี่ปี ปี
จำนวนปีในการเรียน ปี
ค่าธรรมเนียม การเรียน บาท ต่อปี
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน บาท ต่อปี
ค่าหอพัก บาท ต่อเดือน
ค่าอาหารและใช้จ่าย บาท ต่อเดือน
เงินเก็บที่มีในตอนนี้ บาท
เงินที่จะออมเพิ่ม บาท ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย ที่ได้รับ % ต่อปี
คำนวณ
จำนวนเงินที่จะต้องใช้ทั้งหมด รวมเงินเฟ้อ 3%
0.00
บาท
(คิดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3% อัตราเงินเฟ้ออาจสูงกว่านี้ซึ่งยอดเงินก็จะสูงขึ้นตามด้วย)
เงินออมทั้งหมด
0.00
บาท