จำนวนเงินกู้คงเหลือ

เงินผ่อนต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

เงินเก็บ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

คำนวณ

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้บ้าน

ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน

ผลต่างของดอกเบี้ย