การวางแผนภาษีกับการลงทุนใน RMF/LTF

(เงื่อนไขภาษีใหม่ RMF/LTF สูงสุด 500,000 บาท /ปรับฐานเงินได้ที่ไม่เสียภาษีเป็น 150,000 บาท/ค่าประชีวิต (บำนาญ)

ข้อมูลผู้ลงทุน
เงินเดือนต่อปี บาท
โบนัส / เบี้ยเลี้ยง / บำเหน็จบำนาญ /ค่าธรรมเนียม / ค่านายหน้า / เบี้ยประชุม บาท
เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองฯ %
เงินสะสมที่จ่ายเข้า กบข/กองทุนสงเคราะห์ครู %
(1) ฐานะการสมรส (เลือกข้อที่ต้องการ)
(2) เงินสมทบจ่ายเข้าประกันสังคม (ตามจริง ไม่เกิน 9,000 บาท) บาท
(3) บุตร 3.1 ไม่ได้ศึกษา/ศึกษาต่างประเทศ คน
3.2 กำลังศึกษาอยู่ คน
(4) ลดหย่อนบิดามารดา
มารดา บิดา
(5) ประกันชีวิต (ตามจริง ไม่เกิน 100,000 บาท) บาท
(6) ประกันชีวิต (บำนาญ) บาท
(7) เบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดา (หักได้สูงสุด 15,000 บาท) บาท
(8) ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อ ปลูกสร้าง บ้าน บาท
(9) เงินบริจาค บาท
(10) อายุของผู้มีเงินได้
มากกว่า 65 ปี
เงินลงทุนต่ำสุด 0.00
การลงทุนในกองทุน RMF / LTF เงินลงทุนสูงสุด เงินที่จะลงทุน
RMF 0.00
LTF 0.00
ภาษีเงินได้

0

0

0

ประหยัดภาษี

0

0

0

คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

0

0

0

*โปรแกรมคำนวณภาษีนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการคิดคำนวณภาษีตามหลักการคำนวณทั่วไปเท่านั้น
โดยผู้จัดทำมิได้รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลลัพท์ที่ได้จากการคำนวณดังกล่าว และมิได้รับรองผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนในการจัดการลงทุนของบริษัทใดๆ ทั้งสิ้น

การวางแผนภาษีกับการลงทุนใน RMF/LTF


ก การคำนวณภาษี


ไม่ลงทุนใน LTF

ลงทุน RMF/LTF
ในจำนวนสูงสุด

ลงทุน RMF/LTF
ในจำนวนที่ต้องการ

1. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ

0

0

0

2. หักเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นจาก (ข)

0

0

0

3. คงเหลือ

0

0

0

4. หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000
(ผู้มีเงินได้)

0

0

0

5. คงเหลือ

0

0

0

6. หักค่าลดหย่อนจาก (ค)

0

0

0

7. คงเหลือ

0

0

0

8. หักเงินบริจาค

0

0

0

9. รายได้สุทธิ ที่จะนำไปคำนวนภาษี

0

0

0

ภาษีเงินได้

0

0

0

ประหยัดภาษี

0

0

0

คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

0

0

0

ข รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น
1. เงินสะสมกองทุนสำรองฯส่วนที่เกิน 10,000 (ผู้มีเงินได้)

0

0

0

2. เงินสะสม กบข./ กองทุนสงเคราะห์ครู (ผู้มีเงินได้)

0

0

0

3. ผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปี (190,000 บาท)

0

0

0

4. เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน (กรณีนำมาคำนวณภาษี)

0

0

0

รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

0

0

0

ค รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย
1. ผู้มีเงินได้

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2. บุตร คนละ 15,000 บาท หรือ 7,500 บาท

0

0

0

    บุตร คนละ 17,000 บาท หรือ 8,500 บาท

0

0

0

3. ลดหย่อน บิดามารดา (ตนเอง และคู่สมรส)

0

0

0

4. เบี้ยประกันชีวิต บิดามารดา (ตนเอง และคู่สมรส)

0

0

0

5. เบี้ยประกันชีวิต

0

0

0

6. เบี้ยประกันบำนาญ

0

0

0

7. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

0

0

0

8.เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

0

0

0

9.เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

0

0

0

10. ค่าซื้ออาคาร/ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

0

0

0

11. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม

0

0

0

รวมรายการค่าลดหย่อน

0

0

0

*โปรแกรมคำนวณภาษีนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการคิดคำนวณภาษีตามหลักการคำนวณทั่วไปเท่านั้น
โดยผู้จัดทำมิได้รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลลัพท์ที่ได้จากการคำนวณดังกล่าว และมิได้รับรองผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนในการจัดการลงทุนของบริษัทใดๆ ทั้งสิ้น