อายุ

ตั้งใจจะเกษียณอายุ

เงินเดือนปัจจุบัน

เงินเก็บปัจจุบัน

ต้องการใช้เงินหลังเกษียณ เดือนละ

คำนวณ

ถ้านำเงินไปลงทุน และได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 % ต่อปี

เงินที่ต้องเก็บออมพิ่มเพื่อลงทุนอีกเดือน ละ

xxx

เงินออมที่ เก็บได้ ณ ปีที่เกษียณ

xxx

สัดส่วน เงินเก็บ ต่อเงินเดือนทีได้รับ

xxx

ถ้านำเงินไปลงทุน และได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4 % ต่อปี

เงินที่ต้องเก็บออมพิ่มเพื่อลงทุนอีกเดือน ละ

xxx

เงินออมที่ เก็บได้ ณ ปีที่เกษียณ

xxx

สัดส่วน เงินเก็บ ต่อเงินเดือนทีได้รับ

xxx

ถ้านำเงินไปลงทุน และได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 % ต่อปี

เงินที่ต้องเก็บออมพิ่มเพื่อลงทุนอีกเดือน ละ

xxx

เงินออมที่ เก็บได้ ณ ปีที่เกษียณ

xxx

สัดส่วน เงินเก็บ ต่อเงินเดือนทีได้รับ

xxx